Geografia Gdyni

Cena: 70 PLN

"GEOGRAFIA GDYNI" , autorstwa Jana Mordawskiego, jest wyjątkową,jedyną taką publikacją w naszym kraju. Podstawą tego unikatowego wydawnictwa, o objętości 100 stron formatu 222 x 320 mm, są mapy przedstawiające terytorialne rozmieszczenie wybranych zjawisk na terenie całego miasta oraz wykresy uzupełnione treściwym opisem prezentowanych na nich zagadnień.

Geografia Gdyni okładka
Geografia Gdyni okładka


Wydawnictwo, składa się z 3 zasadniczych części. W pierwszej zatytułowanej ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE zaprezentowane zostaną takie zagadnienia jak: położenie geograficzne, granice i obszar miasta, jego przeszłość geologiczna, ukształtowanie i formy powierzchni ziemi, regiony naturalne i ich charakterystyka, bogactwa naturalne, gleby, klimat, stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz szata roślinna. Z jej treści dowiadujemy się m.in., że powierzchnia Gdyni jest ponad dwukrotnie większa od państwa San Marino i tylko nieznacznie mniejsza od całego księstwa Liechtenstein.

W drugiej,najobszerniejszej: PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, LUDNOŚĆ i GOSPODARKA omówiony jest m.in. podział Gdyni na 21 dzielnice z uwzględnieniem ich powierzchni i liczby ludności, jej struktura narodowościowa i etniczna, wyznania religijne, ruch naturalny, struktura płci i wieku, zatrudnienie, a także jej struktura osadnicza, procesy urbanizacyjne i migracyjne ludności. Z zaprezentowanych tam wyliczeń autora wynika,że Gdynia jest gminą o największej liczbie społeczności kaszubskiej w Polsce i w świecie.
Najwięcej miejsca w publikacji zajmuje jednak gospodarka z tradycyjnym podziałem na przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo oraz na szeroko pojęte usługi, począwszy od szczegółowego omówienia komunikacji miejskiej, handlu, gastronomii, edukacji, ochrony zdrowia, działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,a na transporcie morskim oraz usługach portu gdyńskiego skończywszy. Trzecia część albumu poświęcona jest OCHRONIE ŚRODOWISKA w mieście.

  
Wróć  Udostępnij